Brochure

Contact

Over Senior Homes

Senior Homes is actief in de commercialisatie betreffende projectontwikkeling voor groepen van assistentiewoningen en de uitbating van groepen van assistentiewoningen.

Senior Homes met maatschappelijke zetel te Vinktstraat 1A, 9800 Deinze,
ondernemingsnummer 0400.103.323, treedt hier op als verwerkingsverantwoordelijke.

Senior Homes neemt uw privacy ter harte en treft dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten opzichte van de Verwerking van Persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), in beide gevallen tezamen met alle wetgeving waarmee zij worden ingevoerd of aangevuld en eventuele andere toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming of privacy.

Dit privacy-en cookiebeleid (hierna “Privacybeleid”) is van toepassing wanneer Senior Homes commercialisatie uitvoert met betrekking tot (nieuwbouw)projecten van groepen van assistentiewoningen en de uitbating van groepen van assistentiewoningen (hierna genoemd “Diensten”), dan wel van een derde partij voor wie Senior Homes als externe regie optreedt (zoals voor de entiteiten hierna opgenomen).

De bedoeling is om duidelijk aan te geven welke gegevens Senior Homes verzamelt wanneer u de websites van Senior Homes bezoekt of ons uw gegevens telefonisch zou bezorgen of met ons een overeenkomst zou sluiten, of van een derde partij voor wie Senior Homes als externe regie optreedt, wat daarvan de bedoeling is, en over welke middelen u beschikt om zich tegen dit beleid te verzetten.

Entiteiten waarvoor Senior Homes Diensten uitvoert met betrekking tot dataverwerking

Voor tevens volgende entiteiten biedt Senior Homes haar diensten aan:

 • Senior Homes Holding & Management
 • Senior Homes
 • Ghemme
 • Clarenhof Constructie
 • Stuivenberg Constructie
 • Ruitershof Constructie
 • DIM-Invest
 • E&M Projects
 • E&M Construct
 • CARO
 • Rialto Projects
 • Cine Rialto
 • Leiedam
 • Prinsenhof
 • Keizerhof
 • Vijverhof

De Diensten

Senior Homes is actief in de commercialisatie inzake projectontwikkeling van groepen van assistentiewoningen en de uitbating van groepen van assistentiewoningen. Senior Homes voert commercialisatie met betrekking tot voormelde en wenst klanten te informeren met betrekking tot groepen van assistentiewoningen, meedelen van stand van zaken van projecten en op de hoogte te brengen van alle nieuwe projecten. Senior Homes wenst u met betrekking tot haar projecten op de hoogte te brengen omdat u als potentiële investeerder of bewoner interesse toonde in onze projecten. Zij wenst u op de hoogte te houden met betrekking tot de ontwikkeling van de projecten en tevens met betrekking tot eventueel nieuwe projecten.

Op welke manier verzamelen we gegevens? En over welke gegevens gaat het?

Persoonsgegevens van Senior Homes kunnen gedeeld worden met hiervoor vermelde entiteiten zelf, in België en in het buitenland.

Daarnaast kan Senior Homes ook gegevens ontvangen van adverteerders, commerciële partners, en/of geassocieerde entiteiten.

Op die manier verzamelt en verwerkt Senior Homes de volgende informatie voor de doeleinden, zoals bepaald in artikel 6 van dit Privacybeleid:

 • Registratie
  Wij verzamelen gegevens (bijvoorbeeld e-mail adres, naam, bedrijf, en telefoonnummer) wanneer u inschrijft op de website van Senior Homes om per e-mail en/of telefonisch geïnformeerd te worden over advertenties, acties of promoties. Tevens wanneer u langs komt op onze evenementen en hierbij u registreert. Als u ons telefonisch of per e-mail contacteert en uw gegevens nalaat om zaken te bezorgen met betrekking tot onze projecten.

Hoe gebruiken we deze gegevens?

 • Senior Homes gebruikt uw gegevens om bij te houden in welke projecten u geïnteresseerd bent en om u met betrekking tot deze projecten verder te informeren en op de hoogte te houden. Tevens om u op de hoogte te houden van nieuwe projecten en interessante zaken met betrekking tot groepen van assistentiewoningen. Tevens voor de uitvoering van eventueel gesloten overeenkomsten.
 • Naleving wet- en regelgeving:

informatie kan worden gebruikt om te voldoen aan wet- en regelgeving die op Senior Homes rust, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle (accountants). Senior Homes kan wettelijk verplicht worden om persoonlijke informatie bekend te maken in het kader van een geschil of een rechtszaak of indien handhavende instanties dit vereisen. Om te voldoen aan deze wet- en regelgeving kan het gebeuren dat we deze informatie bekendmaken zonder dat u dit weet, zonder uw toestemming en zelfs zonder u hiervan op de hoogte te brengen. We behouden het recht voor de toegang tot persoonsgegevens door autoriteiten aan te vechten.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Senior Homes, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

7.1. We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten waarvoor Senior Homes Diensten verricht (zoals hiervoor opgenomen).

7.2. Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners (“Leveranciers”) om bepaalde diensten namens ons uit te voeren.  We gebruiken bijvoorbeeld Leveranciers om marketing-, communicatie-, infrastructuur- en IT-diensten te leveren. Het is mogelijk dat deze Leveranciers bij het verlenen van dergelijke diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of andere informatie.

7.3. We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook gegevens over te dragen, inclusief persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om uw persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig ons Privacybeleid.

7.4. Het is ook mogelijk dat wij persoonsgegevens delen of doorgeven, inclusief de inhoud van uw communicatie:

 • Om te voldoen aan de wet of te reageren op een juridische procedure of wettelijke verzoeken, met inbegrip van rechtshandhaving en overheidsinstanties;
 •  Om fraude en technische beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of
 • Om de rechten van Senior Homes te beschermen, waaronder de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden.

7.5. Uw persoonsgegevens kunnen ook buiten Europa gedeeld worden. Senior Homes verbindt zich ertoe enkel verwerkingsverantwoordelijken en/of verwerkers buiten de Europese Economische Ruimte aan te stellen die in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving voldoende garanties bieden inzake beveiliging en bescherming van persoonsgegevens.

7.6. Verder zal Senior Homes uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij Senior Homes daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Wij hechten belang aan de bescherming van de veiligheid van uw gegevens. We maken gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonlijke gegevens die u met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht. Geen enkel beveiligingssysteem is gegarandeerd 100% veilig. We kunnen daarom de veiligheid van uw gegevens niet op absolute wijze garanderen en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor ongeautoriseerde toegang daartoe. Door gegevens aan ons te verstrekken stemt u ermee in dat we elektronisch met u kunnen communiceren over beveiligings-, privacy- en beheerproblemen in verband met uw gebruik van deze Diensten.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u van mening bent dat informatie die wij over u hebben onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht te weten welke persoonlijke gegevens wij over u hebben opgeslagen.
U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen doorgifte aan derden en tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor doeleinden van direct marketing. Personalisering maakt echter deel uit van deze verwerking voor direct marketing.

Wijziging van Privacybeleid

Senior Homes behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. We raden u aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

Contact

Als u een vraag heeft over dit Privacybeleid, kan u op volgende wijze contact met ons opnemen:

Via post: Bvba Senior Homes, Vinktstraat 1A, 9800 Deinze

Via email: info@seniorhomes.be

Toepasselijk recht

Op dit Privacybeleid is Belgisch recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot dit Privacybeleid vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Gent.